X إغلاق
X إغلاق

מתווי פעולה

מתווי פעולה

הפעילות  של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי מחולקת לארבעה רבדים עיקריים שנגזרות מהם תוכניות פעולה כלליות:

1. שיווין וצדק בתכנון .

2. תכנון בר קיימא וניהול משאבים.

3.  מנהל תקין.

4. טכנולוגית מידע .

 

 

1.      שוויון וצדק בתכנון:  המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי הינו הכתובת העיקרית למיעוט הערבי הפלסטיני במדינת ישראל בנושאים ובסוגיות העוסקות בתכנון, אדמה, דיור ופיתוח. המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי(מעל"א) עוסק בסגירת הפערים התהומיים הקיימים בתהליך התכנון בין הרוב היהודי והמיעוט הערבי, על מנת להגיע לשוויון באפשריות התכנון.

דרך מעקב תכנוני מתמיד המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי עוסק באופן שיטתי בפיקוח, הערכה, והגבה לתוכניות של המדינה והחלטות המשפיעות על המיעוט הערבי.

מעל"א תומך בשינויים ותיקונים בתוכניות מפלות לגבי המיעוט הערבי,השינויים בנויים על חיפוש אחרי אלטרנטיבות חלופיות שפיתח הצוות המקצועי של המרכז עם שיתוף פעולה עם אנשי ציבור. מעל"א גם מערער לוועידות שונות ולבתי המשפט לגבי כל ניצול לרעה של זכויות תכנון.

כדי להיות יעילים ככל האפשר לגבי מעקב תכנוני מתמיד, מעל"א עובד  על העלאת המודעות הציבוריות מול המתכננים הערבים, מהנדסי רשויות ומנהיגים מקומיים, פעילים קהילתיים ואנשי ציבור לגבי כל תוכניות המדינה שמשפיעות לרעה על הקהילות שלהם ועובדים עם קהילות אלה על כתיבת התנגדויות משפטיות ומעקב נגד יישום תוכניות כאלה.

מעל"א יוזם קמפיינים תקשורתיים, דיאלוג, , ויצירת קואליציות כדי לסנגר במוסדות התכנון ומקבלי החלטות על מנת:

* להכניס עקרונות דמוקרטיים בחקיקה כלפי המיעוט הערבי בנוגע להקצאת משאבים וקרקעות ציבוריות, שוויון בייצוג, שקיפות בהליכי תכנון, וצדק חברתי וסביבתי בתכנון.

* לקדם ולהגיש התנגדויות משפטיות כנגד תוכניות המפלות את המיעוט הערבי ופוגעות בזכויות בסיסיות בתכנון.     

* ליצר תוכניות חלופיות ופתרונות שיתאימו יותר לצרכים האמיתיים של המיעוט הערבי.  

    

2.      תכנון בר קימה והשגת משאבים:  אחת המטרות של מעל"א הינה לעבוד להשגת משאבים ברי קיימא ושוויון בחלוקת משאבים בין  המיעוט הערבי והרוב היהודי. קידום נהלים של תכנון שוויוניים  שמקדמים הקצאה צודקת של משאבים ושיפור הגישה למידע תכנוני. מעל"א מיישם גם פעילויות תכנון מקצועיות ומחקר עצמאי כדי להשיג עתיד בר קיימא בתחום התכנון. בתוך תחום זה של עבודה, מעל"א מיישם עבודה מחקרית בתחום התכנון על מנת לבחון ולהבין סוגיות עיקריות ובעיות בתחומים שונים של החיים כמו כלכלה, סביבה, בריאות, תעסוקה, חברה וחינוך המשפיעים על התפתחותם של היישובים הערבים.

השגת תכנון בר קיימא  וניהול משאבים נכון נעשה באמצעות פעילות תכנון מקצועית ומחקר, המבוסס על חשיבותה של פעילות ציבורית והעלאת המודעות של האזרחים בנושאים מסוימים ובעיות של זכויות תכנון. הדבר נעשה באמצעות:

            • ארגון סמינרים, ועידות, ימי עיון וסדנאות הדרכה להעלאת מודעות של מתכננים ערבים, מהנדסי עירייה, פעילים קהילתיים ואנשי ציבור בנושאי תכנון המשפיעים על העיירות והדרכים להתמודד עם בעיות אלה.

• יישום סדרת סדנאות שמטרתם ליצור דיאלוג בין מתכנני מדינה, פקידי הממשלה, ואנשי מקצוע ומתכננים ואנשי מקצוע ערבים על מנת לפתח הבנה, מודעות ושיתוף פעולה הדדיים בנושאי תכנון.

• יישום של יוזמות שונות שמטרתם להעלות את המודעות הציבוריות לגבי חשיבות תכנון. בעניין זה, מעל"א  מציע מלגות לעידוד סטודנטים ערבים ללימודי מחקר והשכלה גבוה ולתארים מתקדמים בנושאים הקשורים  לתכנון עירוני, במיוחד בנושאי תכנון ודילמות שקיימום במגזר הערבי.  מעל"א גם מציע בין השאר האפשרות לאירוח סטודנטים כמתמחים מתנדבים.

3.        מנהל תקין:  מתוך אמונה כי ממשל תקין הוא חיוני להתפתחות של החברה הערבית בכלל, מעל"א עוסק בתחום ממשל תקין ככלי מנחה בפעילותיו. כדי לענות על אתגרי הממשל הנוכחיים שעומדים  מול המיעוט הערבי בישראל בין אם בחברה אזרחית, רשויות מקומית או ברמה ממשלתית; תכנית ממשל תקין של מעל"א שמה כמטרה   קידום ערכים של יושרה, שקיפות ומתן דין וחשבון בתחומים שונים בחייו של המיעוט  הערבי.

בין  האלמנטים השונים של ממשל תקין,  מעל"א מתמקד ביישום גישות שיתופיות, שקופות,  ושוויוניות לפיתוח.  המטרה העיקרית של התכנית היא להבטיח כי הליכי תכנון ותהליכים שונים של תכנון  יכילו  ערכים של תכנון דמוקרטי.

בתכנית ממשל תקין של מעל"א עובדים בשני מסלולים שונים: מרכזי ומקומי. מעל"א עובד לא רק כסוכן של סנגור, לוודא שתוכניות ופרויקטים שונים המיושמים על ידי משרדי ממשלה נעשים עם חזיונות דמוקרטיים של ממשל תקין, מעל"א  גם פועל להעצים עיריות ואזרחים ערבים לביסוס השלטון המקומי שלהם על בסיס של יושר וקידום זכויות אדם וזכיות בסיסיות.

כדי להשיג מטרה זו הצוות של מעל"א עובד בשיתוף פעולה עם ארגוני חברה אזרחית אחרים. אך בעיקר עם רשויות מקומיות להעצמה בכדי לעבוד לפי נהלי ממשל תקינים על מנת לספק לקהילה שלהם את העזרה המקסימאלית. 

ביחס להשתתפות בקהילה מעל"א מאמין שצריך להיות קשר חזק בין משרדי ממשלה למשרדי ציבור שונים כדי להבטיח שזכויות תכנון מתבצעות  באופן יעיל  שמכבד את חוקי התכנון.

בנוסף  לסדנאות, ימי עיון ומפגשי קבוצות מיקוד, הפעילויות של התכנית  לממשל תקין כרוכה בהכשרת קבוצות יעד שונות כדי לעסוק בקידום  מדיניות ממשל תקין ביישובים שלהם.המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי מספק שירותי תכנון וייעוץ לאזרחים ולעיריות. במשך שנים רבות המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי סיפק חבילת שירותים של תכנון לרשויות מקומיות ביישובים הערבים. חבילת שירות זה מורכבת ממאמרים על תכנון המתמקדים בתכנון במגזר הערבי; מאמרים אלה מפורסמים בעיתונים מקומיים, בעלון האלקטרוני של המרכז באתרי האינטרנט.

 יש למאמרים ופרסומים הנוגעים לתכנון במגזר הערבי תפקיד חיוני בקיומו  של תכנון תקין ברשויות הערביות.המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ראה לנכון להגדיל את מספר הפרסומים ולהגדיל את היקף הקהל שנתקל בפרסומים אלה.

תהליך העצמה מורכב גם מהתייעצויות ממוקדות הניתנות לכל רשות מקומיות לחוד על ידי צוות מעל"א.

4.      טכנולוגיית המידע:  המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי עובד עם מערכות מידע גיאוגרפיות  JIS  כבסיס נתונים הכולל מידע על היישובים הערבים, בעיקר בנוגע למצב תכנון, תצורה חברתית והיבטים כלכליים.

המידע התכנוני כולל:

-         שטח (כל השטח), והשטח המשמש לבנייה ודיור בכל יישובי וישוב.

-          קרקע שהופקעה.

-         מצב תכנון ארצי ומחוזי : כולל תוכניות ארציות, תוכניות מתאר ומפורטות, ומעמדם של השטחים באזורים אלה.

מערכות המידע הגיאוגרפיות אינה משמשת רק על ידי מתכנני ערים של מעל"א ככלי חיוני המסייע במחקר וניתוח, הוא גם מספק כלי שימוש קל לציבור הרחב שלא חייב להיות מומחה בנושאים של תכנון ודיור.

מערכת התכנון המורכבת והמסובכת בישראל והמגוון הרחב של המוסדות הרשמיים המעורבים בתהליך התכנון הופכים את המעכב כמעט לבלתי אפשרי לארגונים ערבים ורשויות ערביות. אנשי הציבור והרשויות הערביות לעתים קרובות  סובלים מחוסר ידע ומחסור במשאבים הדרושים כדי לעכוב, להעריך, ולהגיב ביעילות לתוכניות שתשפענה לרעה על יישוביהם.

(מערכות מידע גיאוגרפיות ) נועדה לספק מערכת ייחודית ידידותית למשתמש שתספק ככלי בסיס נתונים מידע  לא רק למתכנני ערים, אלא גם לציבור הרחב.

החומרים שנאספו באמצעות השימוש במערכת המידע הגיאוגרפית של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ומתעדכנים מעת לעת ייצרו מאגר מידע חסר תקדים המאפשר לרשויות המקומיות ולכלל הציבור מעכב מתמיד אחרי התכנון ביישוביהם. וזה נותן להם כלים על מנת להשפיע על תהליך התכנון .