תכניות מתאר ארציות

تاريخ النشر: 15/04/2018

מטרה:

 

תכנית המתאר הארצית תקבע את התכנון של שטח המדינה כולה ויכול והיא תיערך באופן חלקי בשטחים שונים של המדינה ודינו של כל חלק כאמור כדין תכנית המתאר הארצית. תכנית מתאר ארצית יכול ותיערך באופן נושאי. דהיינו התכנית תידרש לנושא או עניין ספציפי, כגון יער ויעור, חיזוק מבנים, פסולת מוצקה, תחנות תדלוק וכד'. תכנית מתאר ארצית יכול ותתייחס, בין היתר, לנושאים להלן:
א. ייעוד הקרקע ושימושה, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך;
ב. אזורי תעשיה ושטחי הפקת מחצבים;
ג. התווית רשת הדרכים הראשיות, קווי מסילות הברזל, קווי הספקה ארציים, נמלים, עורקי הספקת המים הארצית, סכרים, אגמי אגירה, תחנות כוח, רשת החשמל, הבזק ושדות תעופה ודרכי הגישה האווירית אליהם, לרבות תחימת השטחים שבהם יחולו הגבלות למען בטיחות הטיסה; אולם היא לא תקבע שדה-תעופה אלא באישור שר התחבורה או שר הבטחון;
ד. הוראות בעניני שטחי נופש, ייעור ושימור קרקע;
ה. הוראות בדבר שמירה על עתיקות, מקומות קדושים, ערכי נוף ושטחים שישארו בטבעם;
ו. מקומות למפעלים ולמטרות ציבוריים שיש להם חשיבות ארצית: חשיבות ארצית תיקבע על פי ייחודו של הפרוייקט ובשל כך כי קיימת חשיבות ארצית לשאלת מיקומו. חשיבות יכול ותיווצר עקב השפעות סביבתיות מיוחדות, ריחוק ממקומות אחרים הקשורים באותו מפעל, בעיות גישה אליו, השפעתו על דרכי תחבורה ודברים נוספים שיש להם השפעה כלל ארצית.  ככלל, מדובר במקרים אשר מחייבים ראיה כוללת של השיקולים והאינטרסים של כלל אזורי המדינה. דוגמאות למפעלים ומטרות כאלה ניתן למנות נמל התעופה בן גוריון, תחנת הכוח בחדרה, נמל אשדוד ותחנת מימר לשידורי רדיו של תאגידי השידור של ממשלת ארצות הברית ("קול אמריקה") (בג"צ 594/89 מועצה אזורית ערבה תיכונית ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה ואח', פ"ד מד(1), 558).
ז. תחזית התמורות בחלוקת האוכלוסיה במדינה ושלבי פיתוחה ועיתויים הרצוי, גדלם החזוי של ישובים, מיקומם וגדלם של ישובים חדשים ומקומם של ישובים, סוגיהם וגדלם;
ח. הוראות בענינים שיכולים להיות נושא לתכנית מיתאר מחוזית, כמפורט להלן בפרק תכניות מתאר מחוזיות.

 

עריכה:

המועצה הארצית לתכנון ולבניה אחראית על עריכת תכניות מתאר ארציות והיא זו אשר תוציא את ההנחיות וההוראות לעריכתה. פרסום בדבר נושא התכנית שעומדים לערוך יעשה על ידי המועצמה הארצית בדרך הנראית לה.

 

הערות והשגות:

הוראות חוק התכנון והבניה אינן מחייבות עריכת הליך התנגדויות לתכניות מתאר ארציות. יחד עם זאת קיימות הוראות המחייבות את המועצה הארצית לשלוח העתק מתכניות מתאר ארציות לאחר עריכתן לועדות התכנון המחוזיות לשם קבלת הערותיהן. הועדות המחוזיות יודיעו, בדבר התכנית, לועדות המקומיות שלדעתן יש להן עניין בתכנית ותאפשר להן עיון בה.
תכניות מתאר ארציות אשר נשלחו לועדות התכנון המחוזיות לצורך מתן הערותיהן יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים, החל מיום מסירתן לוועדות המחוזיות.
לפעמים, ושלא מכוח הוראה ספציפית בחוק, נוהגת המועצה הארצית לתכנון ולבניה לאפשר הליך של השגות ציבור לתכניות מתאר ארציות, הכל לפי נושא התכנית.


אישור:

תכניות מתאר ארציות יוגשו לממשלה על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבניה, יחד עם הערות הועדות המחוזיות לעניין, לצורך אישורן הסופי על ידי הממשלה.


פרסום:

אישרה הממשלה תכנית מתאר ארצית, תודיע על כך ברשומות; התכנית תפורסם בדרך ובמידה שתורה המועצה הארצית. תכניות מתאר ארציות תפורסמנה גם באתר האינטרנט של משרד הפנים.
תקיפה משפטית: עתירות לתקיפתן של תכניות מתאר ארציות תוגשנה לבית משפט הגבוהה לצדק (בג"צ).