תכניות לתשתיות לאומיות

تاريخ النشر: 13/02/2014

מטרה:

תכנית לתשתית לאומית תהיה תכנית מתאר ארצית, הכוללת הוראות של תכנית מפורטת, ותקבע את התכנון של תשתיות לאומיות בכל שטח המדינה או בחלק ממנו. התכנית תכלול את כל ההוראות המאפשרות מתן היתר בניה או ביצוע עבודה לפיה, בלא צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר או ביצוע העבודה.


עריכה:

תכנית לתשתיות לאומיות יכול ותיערך על ידי, משרד ממשלתי, ועדה מחוזית - בתחום מרחבה, רשות שהוקמה לפי דין או כל גוף אחר שהוסמך לכך לפי החלטת ממשלה.


הפקדה:

תכנית לתשתיות לאומיות תוגש לועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות אשר פועלת ליד המועצה הארצית לתכנון ולבניה. הועדה לתשתיות רשאית להורות על העברת תכנית לתשתיות לאומיות להערות הועדות המחוזיות, לדחותה או להתנות את העברתה בתנאים.


פרסום:

מוסד תכנון המוסמך להפקיד את התכנית יכול ויחליט, לבקשת עורך התכנית, לפרסם הודעה בדבר הכנת התכנית. על ההודעה לפרט את תחום התכנית והשינויים המוצעים. הודעה כאמור תפורסם ברשומות, בחמישה עיתונים שלפחות שניים מהם הם עיתונים נפוצים, ובמשרדי הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר. במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסייה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה, פרסום אחד בעתון המתפרסם בשפה הערבית, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.
הודעה בדבר הפקדה: החליטה הועדה לתשתיות להעביר תכנית לתשתיות לאומיות להערות הועדות המחוזיות, תפרסם את החלטתה ברשומות, בחמישה עיתונים שלפחות שניים מהם הם עיתונים נפוצים, ובמשרדי הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר. במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסייה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה, פרסום אחד בעתון המתפרסם בשפה הערבית, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.
הודעה כאמור תפורסם גם באתר האינטרנט של משרד הפנים.


השגות:

כל מי שרשאי, לפי סעיף 100, להגיש התנגדות לתכנית כאמור באותו סעיף, רשאי להגיש השגה על תכנית לתשתית לאומית.
מועד הגשת ההשגות: השגות לתכנית לתשתיות לאומיות תוגשנה בתוך שלושים ימים מיום הפרסום בדבר ההעברה להערות הועדות המחוזיות.
למי מגישים השגות לתכנית לתשתיות לאומיות: ההשגות יוגשו לועדה לתשתיות לאומיות ויידונו על ידי ועדת משנה לשמיעת השגות של הועדה לתשתיות לאומיות.