תכניות מתאר מקומיות

تاريخ النشر: 13/02/2014

מטרה: .

 

תכנית מתאר מקומית תקבע הוראות בדבר:
א. פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך;
ב. הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הנקיון, הבטיחות, הבטחון, התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים למגורים, לתעשייה, למסחר ולמבני ציבור לרבות מבני דת; לעניין סעיף זה, "מבני דת" - לרבות מקוואות טהרה;
ג. שמירה על כל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית, וכיוצא באלה;
ד. שמירה ופיתוח של מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה בצמחיה, בערכי טבע, בנוף ובמורשת;
ה. ייחוד שטחים ציבוריים פתוחים, לרבות לפארקים, לגנים ולגינות, הנותנים מענה לצורכי האוכלוסייה החזויה במרחב התכנון המקומי באופן הולם.
בנוסף למטרות הנ"ל המנויות בחוק התכנון והבניה, קבעה הפסיקה, כי גם מטרות לאומיות כלליות יכולות לבוא בחשבון בהליך התכנוני המקומי (המ' 468/81 נוצר חברה לנאמנות בע"מ נ' אורביט מדיסנטרס בע"מ, פ"ד לה4, 740) וכי הליך זה יכול גם ויכריע גם בין אינטרסים מנוגדים (עת"מ 483/07 החברה להגנת הטבע נ' עיריית ירושלים ).

תכנית מתאר מקומית יכול גם ותכלול הוראות בכל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מפורטת, כפי שיפורט בחלק תכניות מתאר מפורטות להלן, וכן בעניינים להלן:
(1) תחימת שטחים ותנאי שימוש בקרקע ובבניינים בתוך כל שטח, ובכלל זה קביעת
(א) שטחי קרקע או בנינים שאין להשתמש בהם למטרה מסויימת או שאין להשתמש בהם אלא למטרה מסויימת;
(ב) מקומות למזבלות ולהרחקת אשפה, זבל ופסולת ולניצולם;
(ג) רשת ומיתקנים לאספקת תשתיות מים, חשמל, שירות בזק ושירותים אחרים כיוצא באלה;
(ד) קרקע לשטחים פתוחים - בין ברשות הרבים ובין ברשות היחיד - וקרקעות המיועדות להשתמר כטבען;
(ה) קרקע בשביל שדות תעופה, נמלים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים או שירותים ציבוריים אחרים;
(ו) קרקע לבתי קברות, לרבות הפסקת השימוש בבתי קברות קיימים;
(ז) קרקע שמותר בה לחצוב אבנים או לכרות עפר או חול או לייצר חצץ, התנאים שבהם יבוצעו פעולות אלה, וכן קרקע שבה אסור לבצע פעולות אלה;
(ח) איסורים, הגבלות או תנאים לפרסומת בקרקעות או בבנינים;
(2) התווייתן של דרכים חדשות, וכן הטייתן, הרחבתן, שינוין וביטולן של דרכים קיימות;
(3) מרווחים וקווים, בדרכים, שמעבר להם לא יבלוט בנין;
(4) תנאים או הגבלות בדבר גודל השטח שמותר להקים עליו בנין, בדבר המרווח מסביב לכל בנין ובדבר גבהו, בטיחותו או לטיבו של בנין בכל אזור או מקום מסוים;
(5) צפיפות הבניה המותרת;
(6) תנאים או דרכים לביצוע תכנית שיכון;
(7) תנאים למתן הקלות מהוראות התכנית בכפוף להוראות סעיפים 147 עד 153 לחוק;
(8) חיוב בעלי קרקע או בנין, או בעלי זכות בהם, להעניק לציבור, או לבעלי קרקע או בנין גובלים, או לבעלי זכות בהם, או לרשות מקומית, או לרשות הפועלת על פי דין, זכות מעבר או הזכות להעביר בקרקע או בבניין מי ניקוז או ביוב, צינורות להספקת מים או תעלות מים עליונים, רשת ומיתקנים להספקת חשמל, דלק, גז, ותקשורת ולהתקין בקרקע עוגני קרקע זמניים, וקביעת התנאים להענקת זכות כאמור;
(9) הדרכים או השטחים הציבוריים שיש להפקיעם ולרשום אותם לטובת המדינה או לטובת רשות מקומית ושיירשמו על שמם;
(10) השלבים שבהם יבוצעו הוראות שונות שבתכנית.

עריכה:

רשאים לערוך תכנית מתאר מקומית או מפורטת ולהגישה לוועדה המקומית כל אחד מאלה: משרד ממשלתי; ועדה מקומית או רשות מקומית, כל אחת בתחום מרחבה; וכן בעל קרקע או מי שיש לו ענין בקרקע (להלן – מגיש התכנית). במידה והתכנית היתה בסמכות הועדה המחוזית, כפי שיפורט להלן, על מגיש התכנית להגיש העתק ממנה לועדה המחוזית.
מיהו בעל עניין בקרקע שיש לו זכות להכין תכנית מתאר מקומית? זיקה קניינית או חוזית אל מרבית שטח התכנית ודאי תקים זכות להכנת תכנית מאר מקומית. יחד עם זאת, נקבע בפסיקה כי לפעמים גם זיקה קניינית לשטח קטן עשויה להצמיח עניין לא זניח כלל ביחס לשטח גדול מאוד של התכנית (עת"מ (ת"א-יפו) 1356/01 פי גלילות נ' הועדה המחוזית (לא פורסם); עת"מ 8747-05-10 עיריית ראשון לציון נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה – ועדת משנה לעררים (לא פורסם)).


הפקדה ואישור:

החלטה בדבר הפקדת ואישור תכנית מתאר מקומית יכול ותתקבל בוועדת תכנון מקומית או בוועדת תכנון מחוזית לפי העניין. תכנית מתאר מקומית תופקד הן במשרדי הועדה המחוזית והן במשרדי הועדה המקומית הנוגעת בדבר.

תכנית בסמכות ועדה מקומית:

תכנית תופקד אצל ועדת תכנון מקומית ותאושר על ידה אם היא כוללת אך ורק אחד או יותר מהנושאים להלן:
(1) איחוד וחלוקה של מגרשים, כמשמעותם בפרק ג' סימן ז', ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע, למעט האמור בפסקאות (2) ו-(3);
(2) הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף, למעט דרך שאושרה בתכנית מתאר ארצית;
(3) הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור כמפורט להלן: דרכים, גנים, שטחי נופש וספורט, עתיקות, שטחי חניה, תחנות אוטובוס ורכבת שאינן תחנות קצה, שווקים, בתי קברות, מבנים לצורכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים, מחסני חירום,  מתקנים לאספקת מים;
(4) שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית;
(5) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים;
(6) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת, מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית ובתנאי שהשטח הכולל המותר לבניה, בכל יעוד קרקע, לא יגדל ביותר מ-50%;
(7) שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין;
(8) הגדלת מספר יחידות הדיור, ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות;
(9) כל ענין שניתן לבקשו כהקלה לפי סעיף 147, בכפוף להוראות סעיף 151; אין בהוראות פסקה זו כדי לפגוע בסמכות הועדה המקומית לתת הקלה לפי סעיף 147, ואולם לא תאשר הועדה המקומית הקלה לפי סעיף 147, אלא בכפוף להפחתה של הזכויות שנקבעו בתכנית שאושרה לפי פסקה זו; שר הפנים יקבע את דרכי הפרסום של הפקדת תכנית לפי פסקה זו;
(10) בכפוף להוראות סימן ח' שבפרק ג' – הקמת תחנת תדלוק באזורים המיועדים בתכנית לתעשייה, למסחר, לחקלאות, למשרדים, לאחסנה או לחניה;
(11) הוספת שימושים, במגרש המיועד בתכנית למגורים וששטחו אינו עולה על 2,500 מ"ר, למטרת משרדים או מלונאות, או למטרת מסחר בחזית בנין המיועד למגורים, והכל בלי לשנות את השטח הכולל המותר לבניה במגרש על פי התכנית, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבניה לצורך השימושים הנוספים לא יעלה על 15% מסך השטח הכולל המותר לבניה במגרש ושהוא נמצא ביישוב שמספר תושביו עולה על 5,000 לפי נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
(12) הרחבת שטחה של יחידת דיור שבנייתה הושלמה עשר שנים לפחות לפני תחילת התכנית, באופן שהשטח הכולל המותר לבניה באותה יחידת דיור לא יעלה על 120 מ"ר, ובלבד שתוספת השטח לא תשמש אלא להרחבת יחידת הדיור האמורה.
(13) בנוסף לאמור לעיל,  תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת (בסעיף קטן זה – התכנית), החלה על שטח שעליו חלה תכנית מתאר מקומית שאושרה (בסעיף קטן זה – תכנית המיתאר המקומית שאושרה), ואשר הוראותיה אינן סותרות את הוראות תכנית המיתאר המקומית שאושרה, היא תכנית בסמכות הועדה המקומית, ובלבד שמתקיימים כל אלה:
א. שר הפנים, ולאחר לאחר התייעצות עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים לאחר התייעצות עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, אישר כי הועדה המקומית מקיימת באופן מקצועי ויעיל מערכת תכנון ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו; אישור שר הפנים לפי פסקה זו יהיה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ורשאי הוא להאריכו לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת (יצויין, כי שר הפנים רשאי לבטל את האישור במידה והוא סבור כי ועדה מקומית אינה מקיימת עוד מערכת תכנון ומערכת אכיפה כאמור באופן מקצועי ויעיל;
ב. תכנית המיתאר המקומית שאושרה חלה על אחד מאלה:
(1) כל שטח מרחב התכנון המקומי;
(2) כל שטח היישוב שהתכנית חלה בתחומו;
(3) חלק משמעותי ממרחב התכנון או משטח היישוב כאמור בפסקת משנה ( 1) או (2); הועדה המוזית תקבע לעניין סעיף זה מהו  "חלק משמעותי";
(4) כל שטחו של מתחם פינוי ובינוי שהוכרז בצו לפי סעיף 33א לחוק התכנון והבניה;
ג. ביום ההחלטה על הפקדת התכנית טרם חלפו עשר שנים מיום תחילתה של תכנית המיתאר המקומית שאושרה;
ד. תכנית המיתאר המקומית שאושרה כוללת, לפחות, את כל הענינים כמפורט להלן:
(1) ייעודי הקרקע בתחומה ושימושי הקרקע המותרים בכל אחד מהייעודים;
(2) קביעת שטחי קרקע המיועדים לשטחים פתוחים ולצורכי ציבור, או קביעת הנחיות בדבר שטחים שיש לייעד לצרכים אלה, ביחס לייעודי הקרקע השונים שנקבעו בה;
(3) קביעת השטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד או בכלל הייעודים, גם בלא קביעת זכויות בניה בכל מגרש או במגרש כלשהו;
(4) הנחיות בדבר שטחי קרקע שיש ליעד לתחבורה, לחניה, לביוב ולתשתיות, ביחס לייעודי הקרקע השונים שנקבעו בה, לרבות התוויית הדרכים העיקריות בתחומה;
(ה) הנחיות לענין גובה הבנינים.

תנאים להפקדת ואישור תכנית מתאר על ידי ועדת תכנון מקומית: תכנית בסמכות ועדה מקומית תידון, תופקד ותאושר על ידה ובלבד:
א. שלא תקבל הועדה המקומית החלטה על הפקדת תכנית, אלא אם כן הונחו לפניה חוות דעת בכתב של מהנדס הועדה המקומית ושל היועץ המשפטי שלה, ולפיהן התכנית המוצעת היא תכנית בסמכות הועדה המקומית;
ב. שאם החליטה הועדה המקומית על הפקדת תכנית הכוללת הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור, כאמור בסעיף 62א(א)(3) לחוק (הגדלת שטחי דרכים, גנים, שטחי נופש וספורט, עתיקות, שטחי חניה, תחנות אוטובוס ורכבת שאינן תחנות קצה, שווקים, בתי קברות, מבנים לצורכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים, מחסני חירום,  מתקנים לאספקת מים) תשלח הודעה, במידת האפשר, לכל בעל רשום שאותם שטחים, או חלק מהם, הם במקרקעין שבבעלותו;
ג. שלא תאושר תכנית הכוללת נושא מהנושאים המפורטים בסעיף 62א(א)(6), (8), (9), (11) או (12) (ראו הסעיפים הנ"ל בפרק תכניות בסמכות ועדה מקומית לעיל), אלא אם כן מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים והתשתיות הכלולים בשטח התכנית ובסביבתו נותנים מענה לצרכים הנובעים מהתכנית; לא תאשר הועדה המקומית תכנית, אלא אם כן הונחה לפניה חוות דעת בכתב של מהנדס הועדה המקומית שלפיה מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים והתשתיות כאמור נותנים מענה לצרכים הנובעים מהתכנית;

תכנית בסמכות ועדה מחוזית: תכנית מתאר מקומית או מפורטת תופקד אצל ועדת תכנון מחוזית ותאושר על ידה אם היא איננה בסמכות ועדת תכנון מקומית.
פרסום: ראו פרק זה בתכניות מתאר מחוזיות. בנוסף, הודעות מטעם ועדה מקומית או רשות רישוי מקומית תפורסמנה אם באתר האינטרנט של הועדה המקומית או באתר האינטרנט של רשות מקומית הנוגעת בדבר.
הודעה על הפקדת תכנית מתאר מקומית תפורסם על חשבון מגיש התכנית, על גבי שלט במקום בולט בתחום התכנית, למשך התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות. הודעה על הפקדה תכלול ככל האפשר את מספרי הגוש והחלקה, את שם השכונה ואת הרחוב ומספרי הבתים שהתכנית נוגעת להם; כן תכלול ההודעה את עיקרי הוראות התכנית המופקדת, ואת המען והמועד להגשת התנגדויות לתכנית. במידה ולא צוינו בהודעה כאמור מספרי הגוש והחלקה, הרחוב ומספרי הבתים שהתכנית נוגעת להם, כולם או חלקם, תכלול ההודעה תיאור כללי של הסביבה שבה נמצא תחום התכנית, באופן המאפשר לזהותה. הודעה כאמור תכלול גם פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התכנית המופקדת.
כיתוב על שלט כאמור יהיה בשפה העברית ואולם במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסייה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה, יהיה הכיתוב גם בשפה הערבית.
הודעה על הפקדת תכנית מקומית החלה על שטח שאינו עולה על 3,000 מ"ר, תפורסם או תימסר בנוסף לבעלים ולמחזיקים במגרשים הגובלים בתחום התכנית, על חשבון מגיש התכנית, בדרך שיקבע שר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.


התנגדויות:

התנגדות לתכנית מתאר מקומית שבסמכות הועדה המחוזית תוגש לועדה המחוזית, ועותק לועדה המקומית הנוגעת לעניין. התנגדות לתכנית מתאר מקומת שבסמכות הועדה המקומית תוגש לועדה המקומית, ועותק לועדה המחוזית.
זכות עמידה בהתנגדויות: כנ"ל.
מועד הגשת התנגדויות: כנ"ל.