הפקעות

تاريخ النشر: 12/02/2014

הסמכות להפקיע:

הסמכות להפקיע קרקעות על פי חוק התכנון והבניה נתונה לוועדות המקומיות לתכנון.
מתי תופעל הסמכות? סמכות הועדה המקומית להפקיע יכול ותופעל בכל עת לאחר אישור תכנית מתאר מקומית או מפורטת. אולם, שיהוי רב ובלתי סביר במימוש ההפקעה או במימוש הצורך הציבורי לאחר ההפקעה, יכולים להוליד מקום לטענות לביטול הוראת ההפקעה בתכנית מתאר או להחזר הקרקע המופקעת אשר לא שימשה למטרות ההפקעה.


אילו קרקעות מוסמכת הועדה המקומית להפקיע?

ועדה מקומית רשאית להפקיע קרקעות אשר יועדו לצורכי ציבור על פי תכנית מתאר מקומית או מפורטת. "צרכי ציבור" הם כל אחד מאלה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות טבע, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים, בתי קברות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבורים, מתקני ביוב, מזבלות, מיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים לעניין סעיף ההפקעות שבחוק התכנון והבניה. שר הפנים השתמש מספר פעמים בסמכותו הנ"ל וקבע כי מגרשים לקיום השתלמות מעשית בנהיגה, מעונות לסטודנטים, מעון למגורי אנשים עם מוגבלות, מתקנים לתחזוקה ותפעול של רכבת קלה, מהווים צורך ציבורי לצורכי הפקעה על פי חוק התכנון והבניה.


איך תבוצע ההפקעה?

ככלל ובמידה שלא נקבעו הוראות מיוחדות בחוק, תבוצע ההפקעה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, כאילו הורשתה הועדה המקומית להשתמש בסמכויות ולמלא את התפקידים של הממשלה או של היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, הכל בשינויים ובתיאומים אשר נקבעו בסעיף 190 לחוק התכנון והבניה.


תפיסת חזקה במקרקעין מופקעים:

הועדה המקומית רשאית להיכנס לאותו חלק של מקרקעין שמותר לה להפקיע ללא תשלום פיצויים ולקנות חזקה בו. תפיסת חזקה כאמור תיעשה  לאחר שהועדה נתנה לבעל המקרקעין הודעה בכתב שלושים יום מראש. ההודעה תינתן בדרך שתיראה לועדה המקומית, לרבות פרסום בעתון יומי. זכות הכניסה וקבלת החזקה אינה מותנית בצו של בית המשפט.


פיצויים:

בגין הפקעת מקרקעין זכאי בעל המקרקעין המופקעים לפיצוי כספי, או במקרקעין חלופיים ובתנאי אישור הועדה המחוזית לכך. אולם, אם ההפקעה נעשתה כדי להרחיב או להגדיל דרך קיימת או חלק ממנה או כדי להגדיל מגרש-משחקים או מגרש-נופש, או כדי לסלול דרך חדשה, או חלק ממנה או להתקין מגרש-משחקים או מגרש-נופש חדשים, או גנים, או שטחי נופש וספורט, או בנייני חינוך, תרבות, בריאות ודת, ושטח הקרקע שנלקח אינו עולה על 40%, לא יהא בעל הקרקע זכאי לפיצוי על פי החוק.

במידה ועל קרקע מופקעת וששטחה פחות מ- 40% משטח החלקה, היו קיימים בניינים, או גידולים או עצים או מחוברים אחרים לקרקע, ישולמו פיצויים בגין אלה במידה חוברו או הוקמו על פי חוק התכנון והבניה, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את הפיצוי.


פינוי בית מגורים בעת הפקעה:

אין לפנות בית מגורים המיועד להריסה ומופקע מכוח תכנית מתאר,  אלא לאחר שיועמד לדייר, הנמצא מכוח זכות שבדין או שביושר, שיכון חלופי או שולמו לו, בהסכמתו, פיצויים שיש בהם בכדי להשיג שיכון חלופי.