מוסדות תכנון - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

تاريخ النشر: 11/02/2014

המועצה הארצית לתכנון ולבניה:


סמכויות: לייעץ לממשלה בכל הנוגע לקו הכללי בביצוע חוק התכנון והבניה, לרבות עניני חקיקה. ובין היתר, לייעץ לשר הפנים בדבר הכרזה על שטח כעל מרחב תכנון מקומי, לייעץ לשר הפנים בדבר הקמת ועדה משותפת לתכנון ולבניה ליותר ממחוז אחד או ליותר ממרחב תכנון, עריכת תכניות מתאר ארציות, לאשר תכניות מתאר מחוזיות או שינויים להן, לדון ולהכריע בהתנגדויות לתכנית מתאר מחוזית, לשבת כערכאת ערר על החלטות ועדה מחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה.
האצלת סמכויות לועדות משנה: המועצה הארצית רשאית למנות מבין חבריה ועדות קבועות וועדות לעניינים מסוימים. המועצה הארצית תקבע את סמכויותיהן ותפקידיהן של ועדות אלה ורשאית היא ולאצול מסמכויותיה לועדות אלה, למעט כל סמכות בדבר תכנית מתאר ארצית ובדבר הייעוץ בענייני החקיקה בשטח התכנון והבניה.
הועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות (להלן: "הועדה לתשתיות):
סמכויות: הועדה לתשתיות תפעל ליד המועצה הארצית ויהיו לה בעניני תכנון ובניה של תשתיות לאומיות כל הסמכויות והתפקידים של המועצה הארצית.
האצלת סמכויות לועדות משנה: הועדה לתשתיות תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה בת חמישה חברים, לשמיעת השגות לתכנית לתשתית לאומית. בנוסף, הועדה לתשתיות רשאית למנות מבין חבריה ועדות קבועות וועדות לעניינים מסוימים, לקבוע להן את סמכויותיהן ותפקידיהן, ולאצול להן מסמכויותיה.

ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות:


סמכויות: הועדה לתשתיות תפעל ליד המועצה הארצית ויהיו לה כל הסמכויות והתפקידים של המועצה הארצית בעניני תכנון ובניה של תשתיות לאומיות. בין היתר, הועדת לתשתיות תיתן היתרים לפי פרק ה' לחוק על פי תכנית לתשתיות לאומיות.
האצלת סמכויות לועדות משנה: הועדה לתשתיות רשאית למנות מבין חבריה ועדות קבועות וועדות לענינים מסוימים, לקבוע להן את סמכויותיהן ותפקידיהן, ולאצול להן מסמכויותיה.
החלטות של ועדת משנה: ועדות המשנה יקבלו החלטות שבתחום הסמכויות שהואצלו להן. אולם שני חברים לפחות של הועדה לתשתיות רשאים, בתוך שלושה ימים מיום שנמסרה להם החלטת ועדת משנה, לדרוש בכתב שיתקיים במליאת הועדה לתשתיות דיון בענין שלגביו התקבלה ההחלטה; התקבלה דרישה כאמור, תקיים הועדה לתשתיות דיון ותקבל החלטה בענין בתוך שבעה ימים מיום שהוגשה לה הדרישה כאמור.
ועדת משנה להשגות: הועדה לתשתיות תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה בת חמישה חברים, לשמיעת השגות לתכנית לתשתית לאומית, וזה הרכבה: יושב ראש הועדה לתשתיות או ממלא מקומו, והוא יהיה יושב ראש ועדת המשנה להתנגדויות; נציג שר המשפטים; מתכנן הועדה; חבר הועדה לתשתיות שהוא נציג הציבור; חבר מבין חברי הועדה לתשתיות.

ועדה מחוזית לתכנון ולבניה:


סמכויות: הכנת והגשת תכניות מתאר מחוזיות; להכין תכנית לתשתית לאומית ולהגישה לועדה לתשתיות להפקיד ולאשר תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת שאינה תכנית בסמכות ועדה מקומית;  מתן הוראות להכין תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת לפי הענין אם ראתה הועדה המחוזית צורך בכך בתחום מרחב תכנון מקומי; הפקדה ואישור תכנית דרך; ליתן הקלה ממספר הדירות המרבי הקבוע בתכנית למגורים שנכנסה לתוקפה לפני יום 1 בינואר 2011); הפקדת ואישור תכניות לשימור.

ועדת משנה להתנגדויות:

ועדה מחוזית תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה בת חמישה חברים, לשמיעת התנגדויות לתכניות וזה הרכבה: יושב ראש הועדה המחוזית או ממלא מקומו או מי שהיושב ראש מינה מקרב חברי הועדה המחוזית, שיהיה יושב ראש ועדת המשנה להתנגדויות; נציג שר המשפטים; חבר מבין הנציגים הקבועים; חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות; חבר שתבחר הועדה המחוזית.
ועדת משנה לעררים: ועדה מחוזית תבחר, מבין חבריה, ועדת משנה בת חמישה חברים, לשמיעת עררים לפי סעיף 111 לחוק.
הרכב  ועדת המשנה לעררים: ועדת המשנה לעררים תהיה מורכבת מחמשה חברים מבין חברי הועדה המחוזית והם: יושב ראש הועדה המחוזית או ממלא מקומו או מי שהיושב ראש מינה מקרב חברי הועדה המחוזית שיהיה יושב ראש ועדת המשנה לעררים; נציג השר לאיכות הסביבה; נציג שר המשפטים; מתכנן המחוז; חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות.
ההוראה בדבר מספרי חברי הועדה הנה יסודית, כך שמינוי מספר חברי ועדה יותר או פחות מחמישה מהווה פגם יסודי והחלטות של ועדות כאלה הנן בטלות (בג"צ 374/81 ווטינסקי נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ת"א – יפו, פ"ד לז 2, 649) .
ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים: בכל מחוז תוקם ועדת משנה לעניין תכניות לשיכונים ציבוריים. לוועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים יהיו נתונות כל הסמכויות של ועדה מחוזית ושל ועדת מקומית הדרושות לשם אישור תכניות שיכונים ציבוריים או אישור תשריטי חלוקה בהתאם להוראות פרק ד', וליושב ראש ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים יהיו נתונות הסמכויות של יושב ראש ועדה מקומית לפי סעיפים 125 (רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית) ו-141 (רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין) לחוק. דין החלטת ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים כדין החלטת ועדה מחוזית.

הרכב ועדת המשנה לרישום שיכונים ציבוריים: יושב ראש הוועדה המחוזית והוא יהיה היושב ראש;  נציג שר המשפטים; נציג שר הבינוי והשיכון; נציג השר לאיכות הסביבה' חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות, שימנה שר הפנים; מתכנן המחוז; נציג רשות מקרקעי ישראל.
ההוראה בדבר מספרי חברי הועדה הנה יסודית, כך שמינוי מספר חברי ועדה יותר או פחות מחמישה מהווה פגם יסודי והחלטות של ועדות כאלה הנן בטלות (בג"צ 374/81 ווטינסקי נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ת"א – יפו, פ"ד לז 2, 649) .

ועדות משנה אחרות: ועדה מחוזית רשאית לבחור, מבין חבריה, ועדות משנה נוספות, בנות   חמישה חברים כל אחת, ובהן לפחות חבר אחד שהוא מבין נציגי הרשויות המקומיות; הועדה תמנה יושב ראש לכל ועדת משנה שבחרה כאמור, מקרב חברי הועדה המחוזית, והיא רשאית לאצול לה מסמכויותיה. דין החלטת ועדת משנה כדין החלטת הועדה המחוזית. אולם, שני חברים לפחות של הועדה המחוזית רשאים, תוך שבעה ימים מיום קבלת החלטתה של ועדת המשנה לידיהם, לדרוש בכתב שיתקיים במליאת הועדה המחוזית דיון בענין שלגביו התקבלה בועדת המשנה החלטה, בנימוק שהחלטתה של ועדת המשנה פגומה מבחינה משפטית או תכנונית; הדרישה תכלול את פרטי הנימוקים; נתקבלה דרישה כאמור, תקיים הועדה המחוזית דיון בענין והחלטתה תהיה סופית.

ועדת ערר מחוזית:


סמכויות: לכל מחוז תהיה ועדת ערר ואלה התפקידים והסמכויות שלה:
(1) לדון ולהחליט בערר על החלטה של ועדה מקומית, של רשות רישוי מקומית או של ועדה משותפת למספר ועדות מקומיות שבמחוז אחד, בכל ענין שבו ניתנת בחוק זה זכות ערר על החלטותיהן, למעט בעניינים שבתחום סמכותה של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה שמונתה לפי סעיף 12ו לחוק;
(2) לדון ולהחליט בערר על החלטה של ועדה מקומית או של רשות רישוי כאמור בפסקה (1) שעניינה חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק, או היתר לפי חוק זה, לרבות הקלה או היתר לשימוש חורג;
(3) לדון ולהחליט בערר על החלטת ועדה מקומית בענין תכנית שבסמכותה לפי סעיף 62א לחוק ולהחליט אם לאשר תכנית כאמור, עם או בלי שינויים, או בתנאים שתקבע או לדחותה;
(4) לדון ולהחליט בכל ערר אחר שהחוק מסמיך אותה לדון ולהחליט בו, ובין היתר החלטת ועדה מקומית לסרב לאשר בקשה להיתר בניה;
(5) לדון ולהחליט בערר לפי סעיף 26(ג) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002.

החלטת ועדת ערר לפי סעיפים (1) ו-(2) תהיה סופית. החלטה כזו כפופה לביקורת שיפוטית. על החלטת ועדת ערר לפי סעיף (3) ניתן לערור לועדה המחוזית לפי סעיף 111.

ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה:


סמכויות: לכל מחוז תהיה ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה שתפקידיה יהיו:
(1) לדון ולהחליט בערר על החלטה הנוגעת להיטל השבחה לפי פרק ח'1 לחוק (היטל השבחה);
(2) לדון ולהחליט בערר על החלטה הנוגעת לתביעת פיצויים לפי פרק ט' לחוק (פיצויים);
(3) לדון ולהחליט בערר לפי סעיף 28(ה)(3) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, ובדרישה לפיצויים לפי סעיפים 28(ב), (ג) ו-(ד), 45 ו-53 לחוק האמור.
החלטת ועדת ערר תהיה סופית. החלטה כזו כפופה לביקורת שיפוטית.
הרכב ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה: עורך דין, בעל ותק של חמש שנים לפחות, המצוי בעניני תכנון ובניה, שימנו שר הפנים ושר המשפטים כאחד, והוא יהיה היושב ראש; לא ימונה עורך דין כאמור אם לדעת השרים קיים ניגוד ענינים בין תפקידו כיושב ראש לבין עיסוקיו האחרים; נציג מתכנן המחוז, הבקיא בעניני תכנון ובניה; בעל תואר אקדמי בתחום הכלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון או ההנדסה, או השכלה מתאימה אחרת, שימנה שר הפנים, ובלבד שאינו עובד המדינה או עובד ועדה מקומית או רשות מקומית, שבאותו מחוז; לא ימונה אדם כאמור אם לדעת שר הפנים קיים ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר בוועדה לבין עיסוקיו האחרים.


ועדה מקומית לתכנון ולבניה:

קיימים 3 סוגי ועדות מקומיות:
(1) ועדה ברשות מקומית אחת: רשות מקומית אחת יכול ותוכרז כמרחב תכנון מקומי כאשר היא כוללת 35,000 תושבים או יותר. בועדה כזו יהיו חברי מועצת הרשות המקומית הם חברי הועדה המקומית.
(2) ועדה במספר רשויות מקומיות:
(א) במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת, יהיה הרכבה של הועדה המקומית: הממונה על המחוז או נציגו והוא יהיה היושב ראש; שבעה חברים שימנה שר הפנים מתוך רשימת אנשים שהמליצו עליהם הרשויות המרחביות, בשים לב ככל האפשר לייצוג של כל הרשויות המרחביות ולמספר התושבים של כל אחת מהן, ובלבד שלא יתמנה עובד הרשויות הללו ושלפחות שניים מהממונים לא יהיו חברי המועצות של הרשויות  המרחביות;
(ב) במרחב תכנון מקומי, שברשות מרחבית אחת לפחות המצויה בתחומו, מספר התושבים הוא שלושים וחמישה אלף או יותר, הועדה המקומית תמנה 17 חברים ותורכב מנציגי הרשויות המרחביות. שר הפנים יקבע את מספר הנציגים של כל רשות מרחבית בועדה המקומית, לפי היחס שבין מספר התושבים של כל אחת מהרשויות המרחביות למספר התושבים הכולל של הרשויות המרחביות שבאותו מרחב תכנון, אך לא פחות מנציג אחד לכל רשות מרחבית. הועדה המקומית תבחר מבין חבריה יושב ראש.
(3) ועדה מיוחדת: תמונה במרחב תכנון מיוחד בתוך מחוז אשר יוכרז על ידי שר הפנים ולפי המלצת שר הבינוי והשיכון בהתמלא אחד התנאים להלן:  א. בשטח הנדון עוד אין ישוב והוא נועד להקמת ישוב חדש; ב. ביום תחילתו של חוק זה וערב פרסום הצו היו באותו שטח 75% לפחות מיחידות הדיור הקיימות והנמצאות בתהליך של בניה גם יחד, יחידות דיור שהוקמו או שהן מוקמות על ידי המדינה או מטעמה, וקוימה התייעצות בדבר מתן הצו עם הרשות המקומית שבתחומה נמצא השטח.
ועדה מיוחדת יכול ותמונה במרחב תכנון מיוחד אשר יוכרז בתחום רשות מקומית. מרחב תכנון מיוחד יכול ויוכרז בתחום רשות מקומית אם המדינה הכינה תכנית להקים בה שכונה חדשה שעל פיה 75% לפחות של כלל יחידות הדיור באותו שטח יוקמו על ידי המדינה או מטעמה.

תקפו של צו המכריז על מרחב תכנון מיוחד: יהיה לתקופה שנקבעה בו, אך לא יותר מחמש שנים מיום תחילתו. לשר הפנים סמכות להאריך את תקפו של צו כאמור לתקופה נוספת שלא תעלה על 5 שנים. כן רשאי שר הפנים לבטח צו כאמור.
הרכב ועדת תכנון מיוחדת: הרכב ועדת מיוחדת לתכנון ולבניה במרחב תכנון מקומי מיוחד מוכרז יהיה: שני נציגים של שר הפנים שאחד מהם יהיה יושב ראש ואחד מהם יהיה בעל הכשרה מקצועית בענייני תכנון ובניה; שני נציגים של שר הבינוי והשיכון, שאחד מהם יהיה בעל הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה; נציג אחד של שר הבריאות; נציג אחד של שר המשפטים; נציג אחד של השר לאיכות הסביבה; נציג אחד של שר התחבורה; נציג אחד של שר הביטחון; ארבעה נציגים של הרשות המקומית שבתחומה נמצא השטח שאליו מתייחס הדיון.
סמכויות ועדת תכנון מיוחדת: בתחום מרחב תכנון מיוחד יהיו כל הסמכויות והתפקידים אשר לוועדה מחוזית בידי הועדה המיוחדת בלבד כאילו היה מרחב התכנון המיוחד מחוז, וכן יהיו לוועדה המיוחדת באותו תחום כל הסמכויות אשר לוועדה מקומית כאילו היה מרחב תכנון מקומי.
כל הוראה בחוק התכנון והבניה או על פיו המחייבת אישור הועדה המחוזית לדבר שנעשה על ידי הועדה המקומית לא תחול במרחב תכנון מיוחד.