צו להארכת תוקפו של החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד 2014

תאריך פרסום: 11/04/2018

הנדון : צו להארכת תוקפו של החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה( תשע"ד 2014
לקראת הדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בהארכת תוקף חוק הותמ"ל, אנו מבקשים להדגיש בפני הוועדה
את חשיבות פעילותה של הותמ"ל בקידום מתחמי דיור בישובים הערבים. לנוכח מצוקת הדיור והמאפיינים הייחודיים
בישובים הערבים אנו מבקשים להאריך את תוקף חוק הותמ"ל מן הטעמים כדלקמן:

לקריאת נייר עמדה נא ללחוץ כאן