מאגר מידע

אנו מציגים לפניכם מידע אודות היישובים הערבים בישראל. כאשר מאגר המידע מחולק לשלוש קטגוריות:

קטגוריה ראשונה: בקטגוריה הזאת מוצגים המצב התכנוני ליישובים הערבים והסטאטוס התכנוני-חברתי-כלכלי של היישובים הערבים.

המידע כולל לגבי כל יישוב  - שטח

                                       שטח הקרקעות המנוצלות

                                       תחום השיפוט

                                       סטאטוס תכנוני ארצי ומחוזי (כולל שטחים)

                                       סטאטוס תכנוני מקומי הכולל: תכניות מתאר                                               

  ותכניות מפורטות.

איסוף המידע נעשה דרך תוכנת (GIS) שבמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, והוא מתעדכן באופן שוטף.

 

קטגוריה שנייה: בקטגוריה הזאת מוצג מידע כללי על היישובים הערבים, ומחולקת לפי מחוזות, ובכל מחוז לפי יישובים.

 המידע כולל אוכלוסיה במספרים, מדרוג סוציו-אקונומי, שטח שיפוט, גיל ממוצע, אחוז הריבוי הטבעי, שכר ממוצע, אחוז הזכאים לתעודת בגרות, מספר הדירות למגורים, קוב מים לנפש, מספר רכבים פרטיים, ותקציב הרשות המקומית לנפש.

 

קטגוריה שלישית: קטגוריה זו יוחדה לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, והיא כוללת את שמות הכפרים, ומידע על כל כפר וכפר. בנוסף לכפרים המוכרים בנגב והיישובים שמרכיבים את הרשויות (כמו מועצות אזוריות שכוללות מספר יישובים).